نقش فناوری در جامعه

ساخت وبلاگ
چکیده : زندگی هر فرد فرصتی است تکرار نشدنی و منحصر به فرد . یعنی هر فرد فقط یکبار در تاریخ هستی انسان متولد ... با عنوان : نقش فناوری در جامعه بخوانید :
زندگی هر فرد فرصتی است تکرار نشدنی و منحصر به فرد . یعنی هر فرد فقط یکبار در تاریخ هستی انسان متولد می شود و آن فرصتی است بسیار کوتاه و طول عمري است که در تاریخ کیهان لحظه اي بیش به حساب نمی آید. باید این فرهنگ کوتاه را خردمندانه زیست و مدیریت کرد. می توان کیفیت زندگی کاري را در دو بعد عینی (جهان واقعی) و ذهنی (جهان متصور) طبقه بندي کرد ، ابعاد عینی را مواردي چون شغل مناسب، درآمد، مسکن، آموزش (دسترسی به فرصتها و پرورش قابلیتها )، سلامتی بهداشت - درمان ، کیفیت محیطی که در آن زندگی می کنیم ، خدمات، امنیت و محیط زیست برشمرد. ترکیب و تنوع نیازها، برداشت فرد از واقعیتها و احساس امنیت و آسایش، برخورداري از آنچه براي فرد اهمیت دارد، احساس رشد و پیشرفت، احساس عقب نماندن از زمانه، نگاه فرد به زندگی، رنج، درد، مرگ، بیماري محدودیت، مساله آینده، پایداري، طبیعت و از همه مهمتر عشق از جمله ابعاد ذهنی این مفهوم است. 1 1-2 -اهمیت خانواده در تغییر کیفیت زندگی اهمیت خانواده در تغییر کیفیت زندگی ، ایجاد آمادگی براي برخورد و رویارویی با پدیده هاي اجتماعی است . آیه 74 سوره فرقان بر اهمیت خانواده و پیش آهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنان که پیوند هاي سالم و درخشان خانوادگی را ایده آل پرهیزکاران معرفی می کند . 1-3 -تعریف خانواده خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن ، تامین سلامت روانی براي سه دسته (زن و شوهر ، پدر و مادر و فرزندان) می باشد. 1-4 -اعضا خانواده و تاثیر هر کدام بر روي کیفیت زندگی در درون واحد اجتماعی خانواده پدر و مادر ار آغاز تولد کودکان به عنوان الگو براي آنان مطرح هستند ، نقش و معناي اهمیت خانواده در بهسازي وضعیت بشر نیز در همین واقعیت نهفته است. چگونگی زندگی ، عادتها ، تمایلات و اهداف والدین از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر کودکان هستند. بنابراین نوع رفتار والدین در هماهنگ سازي خواستها و تمایلات خودشان از یک سو و تمایلات خانوادگی و اجتماعی از سوي دیگر و همچنین تلاش پیوسته آنان ١ سخنرانی دکتر خوارزمی ٢٠٠٧ نقش فناوری در کیفیت زندگی خانواده ٢ براي تامین رفاه و سلامت روانی خانواده و نوع برخوردشان با وظایف دینی و اجتماعی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی می باشد. 2 -تاثیر فناوري بر کیفیت زندگی خانواده : 2-1 -تاثیر اینترنت در خانواده تغییرات بوجود آمده در زندگی فردي و اجتماعی هر فرد با پیدایش پدیده اینترنت بر کسی پوشیده نیست ؛ فناوري اینترنت در زوایاي مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی افراد تاثیرات و تغییرات زیادي را ایجاد کرده است. در اکثر خانواده هاي امروزي حداقل یک کاربر اینترنت وجود دارد و در جوامع پیشرفته تر تمام اعضا خانواده استفاده از اینترنت را امري اجتناب ناپذیر می دانند. ارتباط سریع با افراد و موسسات ، سازمانها ، ارگانهاي خصوصی و دولتی ، تسریع در امور مالی ، رشد اقتصادي و در نهایت رشد اجتماعی افراد و ارتقاء سطح آگاهی مردم از مهمترین دستاوردهاي اینترنت بشمار می آید ، اما آنچه که قابل تامل است پیامدهاي فردي و اجتماعی آن است که اعتیاد به اینترنت از مهمترین آنها است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران مانند گرینفیلد Greenfield David هیچ متخصصی نمی تواند ادعا کند که وسواس به اینترنت مورد مسئله داري نیست . یونگ ( Young Kimberly (در این باره می گوید "با اینکه همانند اعتیاد به دارو و مواد ، هیچ نوع اعتیاد شیمیایی واضحی در مورد اعتیاد به اینترنت مشاهده نمی شود ، کاربران اینترنتی مادامی که از کامپیوتر استفاده می کنند نسبت به احساسات و تجربیات دریافت شده ، وابستگی روانی پیدا می کنند و حداقل حدود پنج تا ده درصد کاربران بر خط این وابستگی را تجربه می کنند. بهتر است هر خانواده اي این سئوال را در ذهن خود داشته باشد که چگونه استفاده از اینترنت تبدیل به اعتیاد شده و چگونه زندگی اینترنتی بر روي بقیه زندگی واعضاء دیگر خانواده اثر می گذارد ؟ هرچند شکاف نسل کاربران اینترنت در عصر ما وجود دارد و بیشترین استفاده کنندگان را نوجوانان یا حداکثر میانسالان تشکیل می دهند ، اما این بدان معنا نیست که افراد مسن اعتیاد به اینترنت نخواهند داشت. براي دلایل اعتیاد به اینترنت کافی است ساختار خانواده را بشناسیم و در قالب فضاي موجود در جامعه آن را بررسی کنیم ، هرچند بسیاري از خانواده ها اصول اخلاقی را رعایت کرده و ساختار اجتماعی مقبولی ازخود ارائه می دهند اما در برابر موج فناوري و فضاهاي آن قرار گرفته و تحت تاثیر عوامل منفی و مثبت آن قرار می گیرند. نقش فناوری در کیفیت زندگی خانواده ٣ تنهایی ، عدم اعتماد به نفس ، عدم علاقه به شغل و کسب و کار ، بیماري و معلولیت ، افراط درپایبند بودن به برخی از مسائل مذهبی یا عدم اعتقاد و ایمان به اصول اخلاقی و دینی ، شکستهاي عاطفی ، مشکلات مالی ، اضطراب و محدودیتهاي اجتماعی و خانوادگی از عواملی است که زمینه اعتیاد به اینترنت را در کاربر بوجود می آورد و فرد معتاد هنگام استفاده بر خط از اینترنت سعی در فرار از چنین احساسات مایوس کننده اي دارد ، بنابراین به مرور زمان استفاده از اینترنت طولانی تر می شود به گونه اي که برخی از معتادان به اینترنت حتی براي خوردن غذا و اجابت مزاج نیز تمایلی ندارند .این نوع احساس وابستگی از علائم اعتیاد است و چنانچه کنترل نگردد فرد ابتدا براي خود سپس براي خانواده و جامعه خویش مشکلاتی را فراهم می سازد . بنابراین آثار منفی اینترنت در خانواده آشکار می شود و به جاي اینکه اینترنت نقش اصلی خود که همانا ارتقاء سطح کیفی زندگی می باشد را بازي کند ، به نوعی مانع تبدیل می شود و عواقب بد و خطرناکی را به همراه خواهد داشت. بهترین راههاي جلوگیري و درمان اعتیاد به اینترنت نیز بسان هر اعتیاد دیگر را می توان برخی از چنین راهکارهایی برشمارد: · شناخت ماهیت مشکل و تمایل براي تغییر از وضعیت کنونی · تعامل با یکدیگر ، افزایش اوقات بیشتر با خانواده ، دوستان و جامعه براي رهایی از تنهایی · پناه به اعتقادات مذهبی و ارتباط صمیمی تر با مکانهاي مقدس مانند مساجد ، کلیسا ها و انجمن هاي مذهبی و در نهایت ارتباط نزدیکتر با خداوند · رفتن به دامن طبیعت و لذت بردن از مناظر طبیعی · تقویت نیروي اراده و اعتماد به نفس خود و اعضاي خانواده · محبت وارتباطهاي مستقیم · و در نهایت کنترل رفتارهاي بر خط 2-2 -تاثیر موبایل در خانواده با آمدن فناوري موبایل در جامعه ، مانند هر تحول دیگر ساختارهاي فردي و اجتماعی افراد به سرعت دستخوش تغییر و تحول گردید موبایل در ابتدا تنها یک تلفن همراه محسوب می شد و لیکن به دلیل دسترسی آسان ،و ارزان بودن از استقبال خوبی برخوردار شد . بسیاري از والدین براي آنکه هر لحظه از فرزندان خود اطلاع پیدا کنند براي هرکدام از آنها خط نقش فناوری در کیفیت زندگی خانواده ۴ و گوشی مجزا تهیه کرده ، غافل از اینکه این وسیله به همان اندازه که می تواند نقش مثبتی در نحوه برقراري ارتباط سریع داشته باشد و بسیاري از مواقع مانند هنگام حوادث و بیماري ها می تواند عامل نجات دهنده براي یک یا گروهی از افراد باشد به همان نسبت می تواند عامل مخرب یک رابطه و یا برهم زننده کانون خانوادگی گردد. فناوري موبایل با افزایش مزیتهاي دیگر از تنها کاربرد آن که تماس تلفنی بود خارج شد و به یک وسیله چند رسانه اي تبدیل گردید. انتقال اطلاعات از طریق متن ، صدا و تصویر هر چند یک مزیت رقابتی براي سازندگان گوشی ها وکسب بازار رقابت را در برداشته اما چه بسا عامل اصلی عقب ماندگی و برهم زدن روابط سالم افراد نیز شده است. بیش از چهل سال است که استفاده از تلفن در خانواده هاي ایرانی رواج دارد و یکی از وسایل ارتباطی ضروري در هر منزل به شمار می رود. اظهارات کسانی که اولین کاربران تلفن بوده اند گواهی از آن دارد که هر نوع وسیله در ابتدا پیامدهاي بد و خوب خاص خود را به همراه دارد. بسیاري از مزاحمتها و درگیري هاي قومی و همسایگی از خاطراتی است که کاربران اولیه تلفن داشته و همچنان نیز دارند. آنچه ک

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 14:07